بازی های اکشن / بخش دوم


نکاتی در اجرای بازی ها:

1- بر روی تصویر بازی مورد علاقه خود کلیک کنید تا صفحه مربوط به آن باز شود.

2- کمی صبر کنید تا بازی به صورت کامل بارگذاری شود. بر روی تبلیغات ها کلیک نکنید چرا که شما را از محیط بازی خارج خواهند کرد.

3- در اکثر بازی ها باید کمی صبر کنید تا نوار PLAY GAME در گوشه سمت راست/پایین صفحه پر شود، سپس بر روی آن کلیک کنید تا وارد محیط بازی شوید.

4- در صورتی که در دفعه اول بازی اجرا نشد، صفحه را Refresh کنید.

 


بازی های اکشن / بخش دوم

ACTION GAMES / PART 2


 

Dead Metal 2

Dead Metal 2

 

Captain Dougy

Captain Dougy

 

kuiper

kuiper

 

Shootout

Shootout

 

Evasive Maneuvers

Evasive Maneuvers

 

Space SWAT vs Zombies

Space SWAT vs Zombies

 

Mars Colonizer

Mars Colonizer

 

Bovine Assailant

Bovine Assailant

 

Xmas Invasion

Xmas Invasion

 

A&B Space

A&B Space

 

Manic Shot

Manic Shot

 

Manic Shot 2

Manic Shot 2

 

Dead Metal

Dead Metal

Station One

Station One

 

Space Age

Space Age

 

Omega space

Omega space

 

Retro Attack

Retro Attack

 

THE LAST MARINE

THE LAST MARINE

 

Uberroids 9000

Uberroids 9000

 

SpaceWaste

SpaceWaste

 

Digital_Space

Digital_Space

 

Asteroid Pwnage

Asteroid Pwnage

 

Dawn of a new sun

Dawn of a new sun

Galactic 123 Frontline

Galactic 123 Frontline

 
 

Stellar Conflicts 2.0

Stellar Conflicts 2.0

 

SteelWasp

SteelWasp

 

AstroNix

AstroNix

 

ZUB

ZUB

 

Assault From The Space

Xenoinvaders: Assault From The Space

 

Meteorite Defense

Meteorite Defense

 

Invaders from the Strange Space

Invaders from the Strange Space

 

Orb Unlimited

Orb Unlimited

 

Protostar

Protostar.

Alieninator3000: On Offense

Alieninator3000: On Offense

 

Centipede Online

Centipede Online

 

Cosmo Fortress

Cosmo Fortress

 

Space Ace

Space Ace

 

O.R.B.

O.R.B.

 

A frog in the space

A frog in the space

 

All out space battle

All out space battle

 

Star Corsairs: Commander

Star Corsairs: Commander

 

A frog in the space, the hard levels

A frog in the space, the hard levels

 

Alien Fleet Attack

Alien Fleet Attack

Wandering Star

Wandering Star

 

Heth

Heth

 

Galaxy Explorer

Galaxy Explorer

 

Space Meteor

Space Meteor

 

Star Corsairs – Dogfighters

Star Corsairs - Dogfighters

 
 

Steel Wasp

Steel Wasp

 

Shooting Star

Shooting Star

 

Space drone

Space drone

 

Meteor Defender

Meteor Defender

Boss Killer

Boss Killer

 

Invader Attack Survival

Invader Attack Survival

 

Fleet Defender

Fleet Defender

 

Speedspace

Speedspace

 

Somewhere in space

Somewhere in space

 

Void Stalker

Void Stalker

 

Space Dog Fighter

Space Dog Fighter

 

Alien Hill

Alien Hill
 

The Landing SpaceShip

The Landing SpaceShip

 

Blitz Blaster

Blitz Blaster

Fupa Space Blast

Fupa Space Blast

 

Pie A Fupa

Pie A Fupa

 

Alien Attack II – Big War

Alien Attack II - Big War

 

Cheap Ships

Cheap Ships

 

Asteroid

Asteroid

 

Space Diamonds

Space Diamonds

 

Space Jump

Space Jump

 

Asteroid Escape

Asteroid Escape

 

Thirty Seconds Of Fuel

Thirty Seconds Of Fuel

 

Home Defender

Home Defender

Space Blasters

Space Blasters

 

Outer Space Explorer

Outer Space Explorer

 

Red Sun

Red Sun

 

SpaceJunk

SpaceJunk

 

Robo Wasp

Robo Wasp

 

Space Hornet

Space Hornet

 
 

Battle Ships

Battle Ships

 

Alien Smash

Alien Smash

 

The Last One

The Last One.

 

Galactic Miner

Galactic Miner

Space Purge

Space Purge

 

X1

X1

 

Vectors

Vectors

 

Orbital Disruption

Orbital Disruption

 

Arcade Shooter

Arcade Shooter

 

Survival in Space

Survival in Space

 

Galactic Ace

Galactic Ace

 

Damn Rocks

Damn Rocks

 

battlespace

battlespace

 

Invader Breaker

Invader Breaker

Goobernauts

Goobernauts

 

Moonshot

Moonshot

 

X-Worlds Jump

X-Worlds Jump

 

Space Parasite

Space Parasite

 

Awesome Action Galaxy Fighter X

Super Awesome Action Galaxy Fighter X

 

Galaxy Raider

Galaxy Raider

 

Galatic Battle: Rising of Lone Warrior

Galatic Battle: Rising of Lone Warrior

 

Torniko

Torniko

 

My Ship

My Ship

 

Space Pirates TD

Space Pirates TD

Creepy Space

Creepy Space

 

Crazy Caves

Crazy Caves

 

Escape the Watch Star

Escape the Watch Star

 

Gravity 2

Gravity 2

 

starShip

starShip

 

Neutron Attack

Neutron Attack

 

Space Game

Space Game

 

Intergalactic Battles

Intergalactic Battles

 

Galactic Defender 

Galactic Defender by FlashGamesFan.com

 

glowspace

glowspace

Star Dust

Star Dust

 

Mine 60

Mine 60

 

RicoshooteR

RicoshooteR

 

IntoSpace!

IntoSpace!

 

JUST SHOOT

JUST SHOOT

 

SpaceSurvivor

SpaceSurvivor

 
 

Genospace

Genospace

 

Gallapers

Gallapers

 

Hell Storm

Hell Storm

 

Space Gravity Game

Space Gravity Game

Alienzap!

Alienzap!

 

The most monotonous game

The most monotonous game

 

SiwerTran Fight

SiwerTran Fight

 

Dot

Dot

 

Silentium Universi

Silentium Universi

 

Aliens, go home!

Aliens, go home!

 

Corporate Wars: The Second Wind

Corporate Wars: The Second Wind

 

Distress Signal

Distress Signal

 

The Stand

The Stand

 

Droid Army Worm

Droid Army Worm

Star Reaction

Star Reaction

 

Mech Blaster

Mech Blaster

 

Bast Attack

Bast Attack

 

Intergalactic Defeat

Intergalactic Defeat

 

Starstream

Starstream

 

Satellite destruction

Satellite destruction

 

Fully Armored

Fully Armored

 

Asteroid Defense

Asteroid Defense

 

Simple Space

Simple Space

 

Stomp That Alien

Stomp That Alien
 
 

Alien Rescue

Alien Rescue

 

Wild Wild Space

Wild Wild Space

 

Asteroids – Galactic Mining Corp

Asteroids - Galactic Mining Corp

 

Triangle wars: sandbox

Triangle wars: sandbox

 

Triangle wars episode 1

Triangle wars episode 1

 

Triangle vs Squareds

Triangle vs Squareds

 

Space duel

Space duel

Spaceship Legend

Spaceship Legend

 

Spacewalker

Spacewalker

Deep Space Scrapper

Deep Space Scrapper

 
 

Gravity Bear

Gravity Bear

 

Space Raider 5

Space Raider 5

 

Robot Climb

Robot Climb

 

Raider Squadron 2

Raider Squadron 2

 

Fuel Station 612

Fuel Station 612

 

Starships of Andromeda

Starships of Andromeda

 

PelletBurst

PelletBurst

 

Front Runner

Front Runner

Plasticine space

Plasticine space

Space Raider 3

Space Raider 3

 

Galactic Warfare

Galactic Warfare

 

SpaceBeetle!

SpaceBeetle!

 

Defensor

Defensor

 

Distraction Reaction Raceway

Distraction Reaction Raceway

 

Shape Shooter

Shape Shooter

 

Smile

Smile

 

Starship Dog Fight

Starship Dog Fight

 

RGB Shooter II

RGB Shooter II

SpaceFortress

SpaceFortress

Cosmo Basketball

Cosmo Basketball

 

Gravity 360

Gravity 360

 

Space War Game

Space War Game

 

space Raider

space Raider

 

Gas Landing

Gas Landing

 

Quasi-Blaster

Quasi-Blaster

 
 

Space Raider

Space Raider

 

Cosmic Dragons

Cosmic Dragons

 

Space Dragons

Space Dragons

 

Space Maniac

Space Maniac

Retro Shooter

Retro Shooter

Asteroids

Asteroids

SKY CLIMBER

SKY CLIMBER

 

Phoenix Fighter

Phoenix Fighter

 

S.D.I.

S.D.I.

Galaxy Shifter

Galaxy Shifter

 

Space Turret Defense

Space Turret Defense

 

Space Knights

Space Knights

 

Black Hole Madness

Black Hole Madness

 

Alien City Basketball

Alien City Basketball

ProtoWing

ProtoWing

 

Operation L.O.A.D

Operation L.O.A.D

 

Hyper Speed Asteroids

Hyper Speed Asteroids

 

Ultimate Cheesy Shape Shooter

Ultimate Cheesy Shape Shooter

 

Space Pizza

Space Pizza

 

Raider Squadron

Raider Squadron

 

Lava Alien Assault

Lava Alien Assault

 

Solar Flare

Solar Flare

 

Stellarnaut

Stellarnaut

 

Earthmeats, Explore!

Earthmeats, Explore!

Brink of Alienation Gold Edition

Brink of Alienation Gold Edition

 

Brink of Alienation Substance

Brink of Alienation Substance

 

Robokill

Robokill

 

Space Minefield

Space Minefield

 

Cosmic Commander

Cosmic Commander

 

Comet Dodger

Comet Dodger

 

SPACE CAREER

SPACE CAREER

 

Earth Destroyer

Earth Destroyer

 

Project Extermination

Project Extermination

 

Battle of The Universe

Battle of The Universe

Invasion Tactical Defense

Invasion Tactical Defense

 

Last Defense

Last Defense

 

Super Energy Apocalypse

Super Energy Apocalypse

 

UFO Commando

UFO Commando

Attackers Three-Sixty

Attackers Three-Sixty

 

Babycal Throw

Babycal Throw

Pew Cubed

Pew Cubed

 

Space Bounty

Space Bounty

Momentum Missile Mayhem

Momentum Missile Mayhem

 

Brink of Alienation 3

Brink of Alienation 3

Space Raider 6

Space Raider 6

 

ALIEN SQUAD

ALIEN SQUAD

 

Alien Hunter

Alien Hunter

 

Aliens in the Night

Aliens in the Night

 

Interstellar Storm 2

Interstellar Storm 2

 

alien fury

alien fury

 

ET Smash

ET Smash

 

Bomberia

Bomberia