هواتاب (شب تابه) (airglow)

هواتاب چیست؟ هواتاب، درخشندگي خفيفي در جو بالاي زمين است كه در شب آشكارا ديده ميشود. هواتاب هنگامي به وجود مي‌آيد كه اشعه هاي قوي خورشيد به گازهايي خصوصاً اكسيژن و نيتروژن بتابد. اين تابش موجب واكنش‌هايي مي‌شود كه اتم‌ها و مولكول‌هاي خنثي را به يون تبديل مي‌كند.  وقتي كه اين اتم‌ها و مولكول‌هاي يونيزه شده دوباره با هم گرد شوند، نور توليد مي‌شود.

هواتاب تا پاسي از شب كه از غروب خورشيد گذشته است، ادامه پيدا مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com