سایر نقشه خط خاکستری


نقشه خط خاکستری

شاید نتوان آنرا کاملاً یک ابزار نجومی نامید اما مفهموم بسیار جالبی را به نمایش می گذارد. "خط خاکستری" نواری به دور کره زمین است که محدوده تاریکی  را از روشنایی روز متمایز می نماید. در تصویر می توانید مشاهده کنید که درست در همین لحضه چه نقاطی از کره زمین در تاریکی شب، چه نقاطی روز، خورشید در چه کشورهایی در حال غروب و در چه کشورهای در حال طلوع است.

 

این نقشه به صورت خودکار هر 5 دقیقه به روزرسانی می شود

 

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران