کتاب های نجوم

 در ادامه این مطلب لیست جامع و کاملی از کتاب های نجوم و امکان دانلود رایگان همه  آنها در اختیار شما گذاشته شده است. این کتاب ها در حوزه های گوناگون مرتبط با علم ستاره شناسی و هوا-فضا بوده و به شرح کامل مباحث گوناگون نجوم می پردازند.

سیارات، سیاه چاله ها، شکل گیری کیهان، تکامل مواد، جهان ترمودینامیک، اخترفیزیک، نقشه های آسمان، راهنمای ستاره شناسی، ستاره شناسی با کامپیوترهای خانگی، اجرام آسمانی ، حیات فرازمینی، مکانیک سماوی، فیزیک مدرن، عکاسی نجومی، نجوم بنیادی، ماموریت های فضایی، سیستم های هوایی، مبانی پرواز، راکت ها و فضاپیماها، اطلس ماه و کیهان، مجلات و مقالات نجومی، اجرام مسیه، ساخت تلسکوپ ها، دانشنامه و دیکشنری های نجومی... و بسیاری مباحث برجسته دیگر، از جمله عناوینی می باشند که در این کتاب ها خواهید یافت.

 

 

کتاب های نجوم و ستاره شناسی

 

دانلود کتاب Why Is Uranus Upside Down

 

Why Is Uranus Upside Down - And other questions about the Universe

چرا اورانوس وارونه است؟ / و سوالات دیگر پیرامون کیهان

 

 

دانلود کتاب Black Holes

 

Black Holes

سیاه چاله ها

 

 

دانلود کتاب Understanding the Universe

 

Understanding the Universe: From Quarks to the Cosmos

شناخت جهان: از کوارکها تا کیهان

 

 

دانلود کتاب The Evolution of Matter

 

The Evolution of Matter

تکامل ماده

 

 

دانلود کتاب Thermodynamic Universe

 

Thermodynamic Universe / Exploring the Limits of Physics

جهان ترمودینامیکی/ بررسی محدودیت های فیزیک

 

 

دانلود کتاب The Three Body Problem

 

The Three Body Problem

مشکل سه-پیکر

 

 

دانلود کتاب The Universe before the Big Bang

 

The Universe before the Big Bang

جهان قبل از بیگ بنگ

 

 

دانلود کتاب The Poincare Conjecture

 

The Poincare Conjecture In Search of the Shape of the Universe

حدس پوانکاره در جستجو از شکل جهان

 

 

دانلود کتاب The Origin of the Elements

 

The Origin of the Elements

سرچشمه عناصر

 

 

دانلود کتاب Messier Marathon

 

The Observing Guide to the Messier Marathon

راهنمای رصد در ماراتن مسیه

 

 

دانلود کتاب The Monthly Sky Guide

 

The Monthly Sky Guide

راهنمای ماهانه ی آسمان

 

 

دانلود کتاب The Large Scale Structure of Space-Time

 

The Large Scale Structure of Space-Time

ساختار عظیم فضا-زمان

 

 

دانلود کتاب The Invisible Universe-Dark Matter and Dark Energy

 

The Invisible Universe-Dark Matter and Dark Energy

جهان نامرئی: ماده ی تاریک و انرژی تاریک

 

 

دانلود کتاب The Foundations Of Celestial Mechanics

 

The Foundations  Of Celestial Mechanics

مبانی مکانیک سماوی

 

 

دانلود کتاب The Formation of Stars and Solar Systems

 

The Formation of Stars and Solar Systems

شکل گیری ستارگان و منظومه های خورشیدی

 

 

دانلود کتاب The Evolution of the Universe

 

The Evolution of the Universe

تکامل جهان

 

 

دانلود کتاب The Earth and the Moon

 

The Earth and the Moon

زمین و ماه

 

 

دانلود کتاب The Data Book of Astronomy

 

The Data Book of Astronomy

کتاب اطلاعات نجوم

 

 

دانلود کتاب The Complete Idiot's Guide to Astronomy

 

The Complete Idiot's Guide to Astronomy, Second Edition

راهنمای کامل اخترشناسی برای مبتدی ها!

 

 

دانلود کتاب Textbook on Spherical Astronomy

 

Textbook on Spherical Astronomy 

کتاب درسی نجوم کروی

 

 

دانلود کتاب Stephen Hawking - The Universe in a Nutshell

 

Stephen Hawking - The Universe in a Nutshell

استیفن هاوکینگ/جهان در پوست گردو

 

 

دانلود کتاب Stellar Theology and Masonic Astronomy

 

Stellar Theology and Masonic Astronomy 

الهیات ستارگان و نجوم ماسونی

 

 

دانلود کتاب Stellar Nursery in the Orion Nebula

 

Stellar Nursery in the Orion Nebula

 نوزادگاه ستاره ای در سحابی جبار

 

 

دانلود کتاب Stellar Life Cycle

 

Stellar Life Cycle in Giant Galactic Nebula NGC 3603

چرخه زندگی ستارگان در سحابی کهکشان NGC 3603

 

 

دانلود کتاب Galaxies and How to Observe Them

 

Galaxies and How to Observe Them

کهکشان ها و چگونگی رصد آنها

 

 

دانلود کتاب star ware

 

Star Ware

راهنمای انتخاب و خرید تلسکوپ و ابزارهای نجوم

 

 

دانلود کتاب How Spacecraft Fly

 

 How Spacecraft Fly

چگونگی پرواز فضاپیماها

 

 

دانلود کتاب The Complete Book of Spaceflight

 

The Complete Book of Spaceflight /from Apollo 1 to zero Gravity

کتاب کامل پروازهای فضایی /  از آپولو 1 تا گرانش صفر

 

 

دانلود کتاب Space Systems Failures

 

Space Systems Failures - Disasters and Rescues of Satellites, Rockets and Space Probes

شکست سیستم های فضایی

 

 

دانلود کتاب Space Lifestyle

 

Space Lifestyle

زندگی به سبک فضایی

 

 

دانلود کتاب Space Exploration

 

Space Exploration

اکتشافات فضایی

 

 

دانلود کتاب Solar Radiation and Daylight Models

 

Solar Radiation and Daylight Models

تابش خورشیدی و مدلهای روشنی روز

 

 

دانلود کتاب Solar Energy

 

Solar Energy Projects for the Evil Genius

انرژی خورشیدی / پروژه هایی برای افراد باهوش

 

 

دانلود کتاب Sky Atlas

 

Sky Atlas

اطلس آسمان

 

 

دانلود مجله نجومی Sky & Telescope

 

Sky & Telescope - May 2009

مجله اخترشناسی / آسمان و تلسکوپ

 

 

دانلود مجله Sky & Telescope - March

 

Sky & Telescope - March 2009 (Malestrom)

مجله آسمان و تلسکوپ /مارس 2009

 

 

مجله نجوم

 

Sky & Telescope - January 2009

مجله نجوم / آسمان و تلسکوپ /ژانویه 2009

 

 

مجله نجوم Sky & Telescope

 

Sky & Telescope - April 2009

مجله نجوم/ آسمان و تلسکوپ/ آپریل 2009

 

 

دانلود کتاب Sirius Matters

 

Sirius Matters

اهمیت ستاره سیریس

 

 

دانلود کتاب The Shape of Space

 

The Shape of Space

شکل فضا

 

 

دانلود کتاب Salyut - The First Space Station

 

Salyut - The First Space Station - Triumph and Tragedy

Salyut اولین ایستگاه فضایی/ پیروزی و تراژدی

 

 

دانلود کتاب Rocket and Spacecraft Propulsion

 

Rocket and Spacecraft Propulsion - Principles, Practice and New Developments

نیروی رانش موشک و فضاپیماها - اصول، عملکرد و تحولات جدید

 

 

دانلود کتاب Robot Spacecraft

 

Robot Spacecraft

ربات فضاپیما

 

 

دانلود کتاب The Restless Universe

 

The Restless Universe

جهان ناآرام

 

 

دانلود کتاب Relativity, Gravitation and Cosmology

 

Relativity, Gravitation and Cosmology

نسبیت، گرانش و کیهان شناسی

 

 

دانلود کتاب Real Astronomy with Small Telescopes

 

Real Astronomy with Small Telescopes

ستاره شناسی واقعی با تلسکوپ های کوچک 

 

 

دانلود کتاب Rare Earth

 

Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe

زمین نادر  است 

 

 

دانلود کتاب Protostellar Disks and Planet Formation

 

Protostellar Disks and Planet Formation

دیسک های پروتواستلار و شکل گیری سیاره ها

 

 

دانلود کتاب Planetary Landers and Entry Probes

 

Planetary Landers and Entry Probes

برسی نشست بر سیارات و ورود کاوشگرها

 

 

دانلود کتاب Planet Formation

 

Planet Formation

شکل گیری سیارات

 

 

دانلود کتاب Physics of Substellar Objects

 

Physics of Substellar Objects Interiors, Atmospheres, Evolution

 فیزیک اجرام درون منظومه ای، اتمسفر و تکامل

 

 

دانلود کتاب Philip's Astronomy Encyclopedia

 

Philip's Astronomy Encyclopedia

دانشنامه ستاره شناسی

 

 

دانلود کتاب Particles and the Universe

 

Particles and the Universe

ذرات و جهان

 

 

دانلود کتاب Out of the Blue

 

Out of the Blue - A 24 Hour Skywatcher Guide

نگاهی به آسمان / راهنمای مفاهیم کلیدی

 

 

دانلود کتاب On the Moon

 

On the Moon - The Apollo Journals 

بر سطح ماه

 

 

دانلود کتاب The Messier Objects

 

The Messier Objects

اجرام مسیه

 

 

دانلود کتاب Observing the Sun with Coronado™ Telescopes

 

Observing the Sun with Coronado™ Telescopes

مشاهده خورشید به کمک تلسکوپ های کرونادو

 

 

دانلود کتاب Nebulae and How to Observe Them

 

Nebulae and How to Observe Them

سحابی ها و چگونگی رصد آنها

 

 

دانلود کتاب Walking To Olympus An EVA Chronology

 

NASA - Walking To Olympus An EVA Chronology

سفر به الیمپوس

 

 

دانلود کتاب Hugh L Dryden's Career in Aviation and Space

 

NASA - Michael H Gorn - Hugh L Dryden's Career in Aviation and SpaceA

 "هیو درایدن" در حرفه  هوانوردی و فضا

 

 

دانلود کتاب Hypersonics Before The Shuttle

 

Hypersonics Before The Shuttle

 ماوراء الصوت پیش از شاتل ها

 

 

دانلود کتاب NASA - Humans to Mars

 

NASA - Humans to Mars, Fifty Years of Mission Planning

سفر انسان به مریخ / 50 سال برنامه ریزی ماموریت

 

 

دانلود کتاب Recollections of Dryden History

 

NASA -  The Spoken Word, Recollections of Dryden History, The Early Years

خاطراتی از تاریخچه درایدن، سال های اولیه

 

 

دانلود کتاب Mach 3+, YF-12 Flight Research

 

NASA - Mach 3+, YF-12 Flight Research

ماخ +3 / پژوهش پرواز YF-12

 

 

دانلود کتاب The Eclipse Project

 

NASA- The Eclipse Project

پروژه گرفتگی

 

 

دانلود کتاب Flight Research Problems Encountered

 

NASA - Flight Research Problems Encountered and What They Should Teach Us

تحقیق پیرامون مشکلات پرواز و آنچه به ما می آموزند 

 

 

دانلود کتاب Black Magic and Gremlins

 

NASA- Black Magic and Gremlins, Analog Flight Simulations at NASA’s Flight Research Center

شبیه سازی پرواز آنالوگ در مرکز تحقیقات پرواز ناسا

 

 

دانلود کتاب The History of the XV-15 Tilt Rotor Research Aircraft

 

NASA - The History of the XV-15 Tilt Rotor Research Aircraft, From Concept to Flight

تاریخچه هواپیمای تحقیقاتی XV-15

 

 

دانلود کتاب The Development of Propulsion Controlled Aircraft

 

NASA - Touchdown, The Development of Propulsion Controlled Aircraft at NASA Dryden

توسعه پیشرانه کنترلی هواپیما

 

 

دانلود کتاب A History of Suction-Type Laminar-Flow Control

 

NASA - A History of Suction-Type Laminar-Flow Control with Emphasis on Flight Research

تاریخچه کنترل جریان با تاکیید بر تحقیقات پرواز

 

 

دانلود کتاب Mars Activities

 

Mars Activities

تمرین های آمورشی برای آشنایی با مریخ

 

 

دانلود کتاب Methods of Celestial Mechanics Volume II

 

Methods of Celestial Mechanics Volume II, Beutler, Springer

راهبردهای مکانیک سماوی / شماره 2

 

 

دانلود کتاب Methods of Celestial Mechanics Volume I

 

Methods of Celestial Mechanics Volume I, Beutler, Springer

راهبردهای مکانیک سماوی / شماره 1

 

 

دانلود کتاب Men & the Universe

 

Men & the Universe - Reflections of Ibn Al-Qayyem

انسان و کیهان

 

 

دانلود کتاب Schaum's Outlines - Astronomy

 

McGraw-Hill - Schaum's Outlines / Astronomy

ستاره شناسی با تشریح مسائل

 

 

دانلود کتاب Astronomy Demystified

 

Astronomy Demystified

نجوم به زبان ساده

 

 

دانلود کتاب Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanics

 

Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanics

جنبه های ریاضی در مکانیک سماوی و کلاسیک

 

 

دانلود کتاب Marswalk One, First Steps on a New Planet

 

Marswalk One, First Steps on a New Planet

اولین قدم در مریخ، مراحل اولیه در سیاره ای دیگر

 

 

دانلود کتاب mantle convection in the earth and planets

 

mantle convection in the earth and planets

انتقال حرارت به پوسته در زمین و سایر سیارات

 

 

دانلود کتاب Making and Enjoying Telescopes

 

Making and Enjoying Telescopes 

ساخت تلسکوپ ها

 

 

دانلود کتاب Comets and Asteroids

 

Comets and Asteroids

دنباله دارها و سیارک ها

 

 

دانلود کتاب Star Forming Regions

 

Handbook Of Star Forming Regions

کتاب راهنمای نواحی شکل گیری ستارگان

 

 

دانلود کتاب Karttunen Fundamental Astronomy

 

Karttunen Fundamental Astronomy

ستاره شناسی بنیادی/ Hannu Karttunen

 

 

دانلود کتاب Io After Galileo

 

Io After Galileo, A New View of Jupiter's Volcanic Moon

IO پس از گالیله، نگاه تازه ای به قمر آتشفشانی سیاره مشتری

 

 

دانلود کتاب Intelligent Life in the Universe

 

Intelligent Life in the Universe

زندگی هوشمند در کیهان

 

 

دانلود مجله Aerospace And Electronic Systems Magazine. Vol.23.No.9

 

IEEE.Aerospace.And.Electronic.Systems.Magazine.Vol.23.No.9

مجله الکترونیک و هوافضا 23/09

 

 

دانلود مجله Aerospace And Electronic Systems.Magazine. Vol.23.No.8

 

IEEE.Aerospace.And.Electronic.Systems.Magazine.Vol.23.No.8

مجله الکترونیک و هوافضا 

 

 

دانلود کتاب how to use a computerized telescope

 

how to use a computerized telescope

چگونگی استفاده از تلسکوپ های کامپیوتری

 

 

دانلود کتاب How Apollo Flew to the Moon

 

How Apollo Flew to the Moon

چگونگی ماموریت آپولو

 

 

دانلود کتاب Biographical Encyclopedia of Astronomers

 

Biographical Encyclopedia of Astronomers

دایره المعارف زندگینامه ستاره شناسان

 

 

دانلود کتاب Gravity, Black Holes, and the Very Early Universe

 

Gravity, Black Holes, and the Very Early Universe

گرانش، سیاه چاله ها، و جهان آغازین

 

 

دانلود کتاب Astronomy

 

Astronomy

ستاره شناسی

 

 

دانلود کتاب Galaxies in the Universe

 

Galaxies in the Universe An Introduction

مقدمه ای بر کهکشان های جهان هستی

 

 

دانلود کتاب Fundamental Astronomy

 

Fundamental Astronomy 

نجوم بنیادی

 

 

دانلود کتاب Foundations of modern cosmology

 

Foundations of modern cosmology

مبانی کیهان شناسی نوین

 

 

دانلود کتاب ExtraSolar Planets

 

ExtraSolar Planets

سیارات فراخورشیدی

 

 

دانلود کتاب Europa - The Ocean Moon, Search for an Alien Biosphere

 

Europa - The Ocean Moon, Search for an Alien Biosphere

جستجو برای گونه های حیات در قمر اروپا

 

 

دانلود کتاب Encyclopedia of Space Science & Technology

 

Encyclopedia of Space Science & Technology

دانشنامه فضا و تکنولوژی

 

 

دانلود کتاب Encyclopedia - Space Sciences

 

Encyclopedia - Space Sciences

دایره المعارف علوم فضایی

 

 

دانلود کتاب Earth and Mars

 

Earth & Mars

زمین و مریخ

 

 

دانلود کتاب DSLR revolution

 

Digital SLR Astrophotography 

عکاسی نجومی با دوربین های DSLR

 

 

دانلود کتاب Digital Astrophotography

 

Digital Astrophotography

عکاسی نجومی دیجیتال

 

 

 

دانلود کتاب Dictionary Of Geophysics Astrophysics And Astronomy

 

Dictionary Of Geophysics Astrophysics And Astronomy

دیکشنری ژئوفیزیک، اخترفیزیک و نجوم

 

 

دانلود کتاب Detection and Characterization of Extrasolar Planets

 

Detection and Characterization of Extrasolar Planets

شناسایی و برسی خواص سیارات فراخورشیدی

 

 

دانلود کتاب Deep-Space Probes

 

Deep-Space Probes, To the Outer Solar System and Beyond

کاوشگر اعماق فضا، سفری فراتر از منظومه شمسی

 

 

دانلود کتاب Deep Sky Wonders

 

Deep Sky Wonders

شگفتی های اعماق آسمان 

 

 

دانلود کتاب Colour Atlas of the Universe

 

Colour Atlas of the Universe

اطلس رنگی کیهان

 

 

دانلود کتاب Reviews of MODERN PHYSICS

 

Reviews of MODERN PHYSICS

برسی فیزیک مدرن

 

 

دانلود کتاب Celestial Mechanics

 

Celestial Mechanics

مکانیک سماوی

 

 

دانلود کتاب Cassini at Saturn, Huygens Results

 

Cassini at Saturn, Huygens Results

کاسینی در زحل، دست آوردهای هویگنس

 

 

دانلود کتاب Beyond UFOs

 

Beyond UFOs

فراتر از فضایی ها

 

 

دانلود کتاب Beyond Pluto

 

Beyond Pluto, Exploring the Outer Limits of Solar System

فراتز از پلوتو، کشف مرزهای خارجی منظومه شمسی

 

 

دانلود کتاب BURNHAM'S CELESTIAL HANDBOOK / PART 3

 

BURNHAM'S CELESTIAL HANDBOOK / PART 3

کتاب اجرام آسمانی برنهام / قسمت سوم

 

 

دانلود کتاب BURNHAM'S CELESTIAL HANDBOOK / PART 2

 

BURNHAM'S CELESTIAL HANDBOOK / PART 2

کتاب اجرام آسمانی برنهام / قسمت دوم

 

 

دانلود کتاب BURNHAM'S CELESTIAL HANDBOOK / PART 1

 

BURNHAM'S CELESTIAL HANDBOOK / PART 1

کتاب اجرام آسمانی برنهام / قسمت اول

 

 

دانلود کتاب Atlas of the Moon

 

Atlas of the Moon

اطلس ماه

 

 

دانلود کتاب Astrophysics

 

Astrophysics

فیزیک نجومی / رمزگشایی کیهان

 

 

دانلود کتاب Astronomy through the ages

 

astronomy through the ages

ستاره شناسی در دوره های گوناگون

 

 

دانلود کتاب Astronomy with a Home Computer

 

Astronomy with a Home Computer

ستاره شناسی با کامپیوتر خانگی

 

 

دانلود کتاب Basics Of Basics Of Spaceflight

 

Basics Of Space Flight

مبانی پرواز فضایی

 

 

دانلود کتاب Galaxies and the Expanding Universe

 

Galaxies and the Expanding Universe

کهکشان ها و جهان در حال گسترش

 

 

دانلود کتاب Astronomers Computer Companion

 

Astronomers Computer Companion

راهنمای کامپیوتری ستاره شناسان

 

 

دانلود کتاب Astrology, Astronomy and the Solar System

 

Astrology, Astronomy and the Solar System

طالع بینی، نجوم و منظومه شمسی 

 

 

دانلود کتاب Advanced Astrophysics

 

Advanced Astrophysics

اخترفیزیک پیشرفته

 

 

دانلود کتاب A Walk through the Southern Sky

 

A Walk through the Southern Sky

پیاده روی در آسمان جنوبی

 

 

دانلود کتاب A Universe of Atoms, an Atom in the Universe

 

A Universe of Atoms, an Atom in the Universe

جهانی از اتم ها و اتمی در جهان

 

 

دانلود کتاب A Companion to Astronomy and Astrophysics

 

A Companion to Astronomy and Astrophysics

همدمی برای ستاره شناسی و اخترفیزیک

 

 

 

منبع : سایت نجوم ایران

گردآوری و تنظیم از شیوا خسروی