طول و عرض جغرافیایی

در بسیاری از نرم افزار های نجومی به مختصات جغرافیایی شهر زندگی خود بر اساس طول جغرافیایی (Longitude) و عرض جغرافیایی (Latitude) نیازمندید. در ادامه طول و عرض جغرافیایی شهرهای مختلف ایران آمده است.

 

 

طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران

 

Locations Latitude Longitude
Abadan 30°22'N 48°20'E
Abadeh 31°08'N 52°40'E
Abarqu 31°10'N 53°20'E
Abbasabad 33°34'N 58°23'E
Abdar 30°16'N 55°19'E
Abdolabad 34°12'N 56°30'E
Abhar 36°09'N 49°13'E
Abu Zeydabad 33°54'N 51°45'E
Adeh 37°42'N 45°11'E
Agh Kand 37°15'N 48°04'E
Ahar 38°35'N 47°00'E
Ahmadabad, Khorasan 35°03'N 60°50'E
Ahmadabad, Khorasan 35°49'N 59°42'E
Ahmadi 27°56'N 56°42'E
Ahram 28°52'N 51°16'E
Ahu 34°33'N 50°02'E
Ahwaz 31°20'N 48°40'E
Alamarvdasht 27°37'N 52°59'E
Alborz, Reshtech-ye Kuhha-ye 36°00'N 52°00'E
Ali al Gharbi 32°30'N 46°45'E
Ali Shah 38°09'N 45°50'E
Aliabad, Khorasan 32°30'N 57°30'E
Aliabad, Khordestan 35°04'N 46°58'E
Aliabad, Yazd 31°41'N 53°49'E
Aligudarz 33°25'N 49°45'E
Amirabad 33°20'N 46°16'E
Amol 36°23'N 52°20'E
Anar 30°55'N 55°13'E
Anarak 33°25'N 53°40'E
Andimeshk 32°27'N 48°21'E
Anvesh 27°23'N 54°11'E
Aqa Jari 30°42'N 49°50'E
Aqda 32°26'N 53°37'E
Arababad 33°02'N 57°41'E
Aradan 35°21'N 52°30'E
Arak 34°00'N 49°40'E
Arandan 35°23'N 46°55'E
Ardabil 38°15'N 48°18'E
Ardakan/Sepidan 30°20'N 52°05'E
Ardakan 32°19'N 53°59'E
Ardestan 33°20'N 52°25'E
Ars 37°09'N 47°46'E
Ashkhaneh 37°26'N 56°55'E
Asia Bak 35°19'N 50°30'E
Astaneh 37°17'N 49°59'E
Ateshan 35°35'N 52°37'E
Avej 35°40'N 49°15'E
Azar Shahr 37°45'N 45°59'E
Azaran 37°25'N 47°16'E
Azarbayjan-e Gharbi 37°00'N 44°30'E
Azarbayjan-e Sharqi 37°20'N 47°00'E
Baba Kalu 30°07'N 50°49'E
Babol 36°40'N 52°50'E
Babol Sar 36°45'N 52°45'E
Bad 33°41'N 52°01'E
Bafq 31°40'N 55°25'E
Baft 29°15'N 56°38'E
Bahmanzad 31°15'N 51°47'E
Bahu Kalat 25°43'N 61°25'E
Bajgiran 37°36'N 58°24'E
Bakhtaran 34°23'N 47°00'E
Bakhtaran 34°00'N 46°30'E
Baladeh, Fars 29°17'N 51°56'E
Baladeh, Mazandaran 36°12'N 51°48'E
Bam 29°07'N 58°14'E
Bampur 27°15'N 60°21'E
Band Boni 25°30'N 59°33'E
Band Qir 31°39'N 48°53'E
Bandan 31°23'N 60°44'E
Bnndar Abbas 27°15'N 56°15'E
Bandar-e Anzali 37°30'N 49°30'E
Bandar-e Bushehr/Bushehr 28°55'N 50°55'E
Bandar-e Charak 26°45'N 54°20'E
Bandar-e Deylam 30°05'N 50°10'E
Bandar-e Khomeyni 30°30'N 49°05'E
Bandar-e Lengeh 26°35'N 54°58'E
Bandar-e Maqam 26°56'N 53°29'E
Bandar-e Ma'shur 30°35'N 49°10'E
Bandar-e Rig 29°29'N 50°38'E
Bandar-e Torkeman 37°00'N 54°10'E
Baneh 35°59'N 45°53'E
Baqerabad 33°02'N 51°58'E
Basa'idu 26°35'N 55°20'E
Bashakerd, Kuhha-ye 26°42'N 58°35'E
Bashi 28°41'N 51°04'E
Bastak 27°15'N 54°25'E
Bastam 36°29'N 55°04'E
Bavanat 30°28'N 53°27'E
Bazman, Kuh-e 28°04'N 60°01'E
Behabad 32°24'N 59°47'E
Behbehan 30°30'N 50°15'E
Behshahr 36°45'N 53°35'E
Bejestan 34°30'N 58°05'E
Ben 32°32'N 50°45'E
Bent 26°20'N 59°31'E
Beyanlu 36°00'N 47°51'E
Biarjmand 36°06'N 55°53'E
Bijar 35°52'N 47°35'E
Binab 36°35'N 48°41'E
Binalud, Kuh-e 36°30'N 58°30'E
Birjand 32°53'N 59°13'E
Bisortun 34°23'N 47°26'E
Bojnurd 37°30'N 57°20'E
Boldaji 31°56'N 51°03'E
Borazjan 29°22'N 51°10'E
Bord Khun-e Now 28°03'N 51°28'E
Borujerd 33°55'N 48°50'E
Boshruyeh 33°50'N 57°30'E
Bostanabad 37°50'N 46°50'E
Bowkan 36°31'N 46°12'E
Bul, Kuh-e 30°48'N 52°45'E
Bushehr 28°55'N 50°55'E
Bushehr 28°20'N 51°45'E
Bushire/Bushehr 28°55'N 50°55'E
Chah Akhvor 32°41'N 59°40'E
Chah Bahar 25°20'N 60°40'E
Chah-e Kavir 34°29'N 56°52'E
Chahar Mahall va Bakhtiari 32°00'N 49°00'E
Chanaran 36°39'N 59°06'E
Chanf 26°38'N 60°29'E
Chat 37°59'N 55°16'E
Dalaki 29°26'N 51°17'E
Dalgan 27°31'N 59°19'E
Damaneh 33°01'N 50°29'E
Damavand 35°47'N 52°00'E
Damavand, Qolleh-ye 35°56'N 52°10'E
Damghan 36°10'N 54°17'E
Dar Mazar 29°14'N 57°20'E
Darab 28°50'N 54°30'E
Daran 32°59'N 50°24'E
Darband, Kuh-e 31°34'N 57°08'E
Darestan 29°09'N 58°42'E
Darkhazineh 31°54'N 48°39'E
Dasht 37°17'N 56°07'E
Davar Panah 27°25'N 62°15'E
Deh Bid 30°39'N 53°11'E
Deh-e Shir 31°29'N 53°45'E
Dehaj 30°42'N 54°53'E
Dehak 27°11'N 62°37'E
Dehdez 31°43'N 50°17'E
Dehestan 28°30'N 55°35'E
Dehgolan 35°17'N 47°25'E
Dehloran 32°41'N 47°16'E
Dehnow-e Kuhestan 27°58'N 58°32'E
Delijan 33°59'N 50°40'E
Demavand/Damavand 35°47'N 52°00'E
Deyhuk 33°15'N 57°30'E
Deyyer 27°55'N 51°55'E
Dezful 32°20'N 48°30'E
Dinan Ab 32°04'N 56°49'E
Dinar, Kuh-e 30°42'N 51°46'E
Divandarreh 35°55'N 47°02'E
Dorr 33°17'N 50°38'E
Doruneh 35°10'N 57°18'E
Dow Rud 33°28'N 49°04'E
Dowgha'I 36°54'N 58°32'E
Dowlatabad 28°20'N 56°40'E
Dowsari 28°25'N 57°59'E
Dukdamin 35°59'N 57°43'E
Duzdab/Zahedan 29°30'N 60°50'E
Elburz Mts./Alborz Reshtehye Kuhha-ye 36°00'N 52°00'E
Emamrud 36°30'N 55°00'E
Esfahan 32°39'N 51°43'E
Esfahan 32°50'N 51°50'E
Esfarayen 37°04'N 57°30'E
Esfideh 33°39'N 59°46'E
Eskan 26°48'N 63°09'E
Eslamabad-e Gharb 34°10'N 46°30'E
Eslamshahr 35°40'N 51°10'E
Estahbanat 29°08'N 54°04'E
Estarm 28°21'N 58°21'E
Evaz 27°46'N 53°59'E
Evowghli 38°43'N 45°13'E
Eyvanki 35°24'N 51°56'E
Fahlian 30°11'N 51°28'E
Fahaj, Kerman 29°00'N 59°00'E
Fahraj, Yazd 31°46'N 54°36'E
Fannuj 26°35'N 59°38'E
Fariman 35°40'N 59°49'E
Farrashband 28°57'N 52°05'E
Farrokhi 33°50'N 59°31'E
Fars 29°30'N 55°00'E
Faruj 37°14'N 54°14'E
Fasa 29°00'N 53°39'E
Fedeshkuh 28°49'N 53°50'E
Ferdows 33°58'N 58°02'E
Firuzabad 28°52'N 52°35'E
Firuzkuh 35°50'N 52°50'E
Forur 26°17'N 54°32'E
Fowman 37°13'N 49°19'E
Furg 28°18'N 55°13'E
Gabrik 25°44'N 58°28'E
Gach Sar 36°07'N 51°19'E
Gachsaran 30°15'N 50°45'E
Ganaveh 29°35'N 50°35'E
Garmab 35°25'N 56°45'E
Garmsar 35°20'N 52°25'E
Gav Koshi 28°28'N 57°12'E
Gavakan 29°37'N 53°10'E
Gavater 25°10'N 61°31'E
Gavbandi 27°12'N 53°04'E
Gavkhuni, Batlaq-e 32°06'N 52°52'E
Gazbor 28°05'N 58°51'E
Gel, Meydan-e 29°04'N 54°50'E
Germi 59°01'N 48°03'E
Gifan 37°54'N 57°28'E
Gilan 37°00'N 50°00'E
Golashkerd 27°59'N 57°16'E
Golestanak 30°36'N 54°14'E
Golpayegan 33°27'N 50°18'E
Gomishan 37°04'N 54°06'E
Gonabad 34°15'N 58°45'E
Gonbad-e Kavus 37°20'N 55°25'E
Gorg 29°29'N 59°43'E
Gorg 36°50'N 54°29'E
Gugher 29°28'N 56°27'E
Haft Gel 31°30'N 49°32'E
Hajjiabad 28°19'N 55°55'E
Hajjiabad-e Zarrin 33°09'N 54°51'E
Halil 27°40'N 58°30'E
Halvan 33°57'N 56°15'E
Hamadan 34°52'N 48°32'E
Hamadan 35°00'N 49°00'E
Harsin 34°18'N 47°33'E
Harvand 28°25'N 55°43'E
Hasanabad 32°08'N 52°44'E
Hashtjerd 35°52'N 50°40'E
Hazaran, Kuh-e 29°35'N 57°20'E
Hendijan 30°14'N 49°43'E
Hendorabi 26°40'N 53°37'E
Hesar, Fars 29°52'N 50°16'E
Hesar, Markazi 35°50'N 49°12'E
Heydarabad 30°33'N 55°38'E
Homand 32°28'N 59°37'E
Hormak 29°58'N 60°51'E
Hormoz 27°35'N 55°00'E
Hormoz, Jaz-ye 27°08'N 56°28'E
Hormozgan 27°30'N 56°00'E
hormuz, Kuh-e 27°27'N 55°10'E
Hoseynabad, Khuzestan 32°45'N 48°20'E
Hoseynabad, Kordestan 35°33'N 47°08'E
Hoveyzeh 31°27'N 48°04'E
Hur 30°50'N 57°07'E
Ilam 33°36'N 46°36'E
Ilam 33°00'N 47°00'E
Irafshan 26°42'N 61°56'E
Iranshahr 27°15'N 60°40'E
Isfahan/Esfahan 32°39'N 51°43'E
Jaghin 27°17'N 57°13'E
Jahrom 28°30'N 53°31'E
Jajarm 36°58'N 56°27'E
Jamilabad 34°24'N 48°28'E
Jandaq 34°03'N 54°22'E
Jarrahi 30°49'N 48°48'E
Jask 25°38'N 57°45'E
Jaz Murian, Hamun-e 27°20'N 58°55'E
Jazireh-ye Shif 29°04'N 50°54'E
Jebal Barez, Kuh-e 28°30'N 58°20'E
Jeyhunabad 34°58'N 48°59'E
Jolfa, Azarbajan-e Sharqi 38°57'N 45°38'E
Jolfa, Esfahan 32°58'N 51°37'E
Juy Zar 33°50'N 46°18'E
Kabud Gonbad 37°05'N 59°45'E
Kahak 36°06'N 49°46'E
Kahnuj 27°55'N 57°40'E
Kal Gusheh 30°59'N 58°12'E
Kal Safid 34°52'N 47°23'E
Kalak 25°29'N 59°22'E
Kalantari 32°10'N 54°08'E
Kalateh 36°33'N 55°41'E
Kalateh-ye Ganj 27°31'N 57°55'E
Kaleybar 38°47'N 47°02'E
Kamyaran 34°47'N 46°56'E
Kangan, Fars 27°50'N 52°03'E
Kangan, Hormozgan 25°48'N 57°28'E
Kangavar 34°40'N 48°00'E
Karaj 35°48'N 51°00'E
Karand 34°16'N 46°15'E
Karevandar 27°53'N 60°44'E
Karian 26°57'N 57°14'E
Karit 33°29'N 56°55'E
Karkheh 31°02'N 47°29'E
Karun 30°26'N 48°10'E
Locations Latitude Longitude
Kaseh Garan 34°05'N 46°02'E
Kashaf 35°58'N 61°07'E
Kashan 34°05'N 51°30'E
Kashku'iyeh 30°31'N 55°40'E
Kashmar 35°16'N 58°26'E
Kavar 29°11'N 52°44'E
Kavir, Dasht-e 34°30'N 55°00'E
Kazerun 29°38'N 51°40'E
Kerman 30°15'N 57°01'E
Kerman 30°00'N 57°00'E
Kerman, Biaban-e 28°45'N 59°45'E
Kermanshah/Bakhtaran 34°23'N 47°00'E
Keshit 29°43'N 58°17'E
Khabr 28°51'N 56°22'E
Khalafabad 30°54'N 49°24'E
Khalili 27°38'N 53°17'E
Khalkhal 37°37'N 48°32'E
Khamir 26°57'N 55°36'E
Khanbaghi 36°10'N 55°25'E
Khaneh 36°41'N 45°08'E
Kharanaq 32°20'N 54°45'E
Khark Jazireh-ye 29°15'N 50°28'E
Khash 28°15'N 61°15'E
Khatunabad 30°01'N 55°25'E
Khenaman 30°27'N 56°29'E
Khersan 31°33'N 50°22'E
Khiyav 38°30'N 47°45'E
Khomeyn 33°40'N 50°07'E
Khomeyni Shahr 32°41'N 51°31'E
Khorasan 34°00'N 58°00'E
Khorramabad, Khorasan 35°06'N 57°57'E
Khorramabad, Lorestan 33°30'N 48°25'E
Khorramshahr 30°29'N 48°15'E
Khosravi 30°48'N 51°28'E
Khosrowabad, Khuzestan 30°10'N 48°25'E
Khosrowabad, Kordestan 35°31'N 47°38'E
Khosuyeh 28°32'N 54°26'E
Khunsorkh 27°09'N 56°07'E
Khur 32°55'N 58°18'E
Khusf 32°46'N 58°53'E
Khuzestan 31°00'N 49°00'E
Khvaf 34°33'N 60°08'E
Khvajeh 38°09'N 46°35'E
Khvansar 29°56'N 54°08'E
Khvor 33°45'N 55°00'E
Khvorgu 27°34'N 56°27'E
Khvormuj 28°40'N 51°30'E
Khvoy 38°35'N 45°00'E
Kohkiluyeh va Buyer Ahmadi 31°30'N 50°30'E
Kojur 36°23'N 51°43'E
Konari 28°13'N 51°36'E
Kont 26°55'N 61°50'E
Kord Kuy 36°48'N 54°07'E
Kord Sheykh 28°31'N 52°53'E
Kordestan 36°00'N 47°00'E
Kuhan 27°12'N 63°10'E
Kuhbonan 31°23'N 56°19'E
Kuhestak 26°47'N 57°02'E
Kuhin 36°22'N 49°40'E
Kuhiri 26°55'N 61°02'E
Kuhpayeh, Esfahan 32°44'N 52°20'E
Kuhpayeh, Kerman 30°35'N 57°15'E
Kuhran, Kuh-e 26°46'N 58°12'E
Kulvand 31°21'N 54°35'E
Kushk 28°46'N 56°51'E
Kushki 33°31'N 47°13'E
Kuyeh 38°45'N 47°57'E
Ladiz 28°55'N 61°15'E
Lahijan 37°10'N 50°06'E
Lali 32°21'N 49°06'E
Langar 35°23'N 60°25'E
Lar, Azarbajan-esharqi 38°30'N 47°52'E
Lar, Fars 27°40'N 54°14'E
Larin 35°55'N 52°19'E
Lasjerd 35°24'N 53°04'E
Lavar Meydan 30°20'N 54°30'E
Lendeh 30°58'N 50°25'E
Lorestan 33°30'N 48°40'E
Lotfabad 37°32'N 59°20'E
Lut. Dasht-e 31°30'N 58°0'E
Mach Kowr 25°48'N 61°28'E
Mahabad 36°50'N 45°45'E
Mahallat 33°55'N 50°30'E
Mahan 30°05'N 57°18'E
Maku 39°15'N 44°31'E
Makuyeh 28°07'N 53°09'E
Malayer 34°19'N 48°51'E
Malek Kandi 37°09'N 46°06'E
Mand 28°20'N 52°30'E
Maneh 37°39'N 57°07'E
Manjil 36°46'N 49°30'E
Manzariyeh 34°53'N 04°16'E
Maragheh 37°30'N 46°12'E
Marakand 38°51'N 45°16'W
Marand 38°30'N 45°45'E
Marivan 35°30'N 46°25'E
Markazi 35°0'N 49°30'E
Marshun 36°19'N 49°23'E
Marv Dasht 29°50'N 52°40'E
Marvast 30°30'N 54°15'E
Mashhad 36°20'N 59°35'E
Masjed Soleyman 31°55'N 49°18'E
MayaMey 36°24'N 55°42'E
Mazandaan 36°30'N 52°0'E
Mazhan 32°30'N 59°0'E
Mazinan 36°19'N 56°56'E
Mehr Jan 33°50'N 55°06'E
Mehrabad 36°53'N 47°55'E
Mehran 33°07'N 46°10'E
Mehriz 31°35'N 54°28'E
Meshed/Mashhad 36°20'N 59°35'E
Meydan-e-Nattun 31°56'N 49°18'E
meydani a's-e 25°24'N 59°06'E
Miandarreh 35°37'N 53°39'E
Miandowab 35°37'N 53°39'E
Mianeh 37°30'N 47°40'E
Mir Kuh 26°22'N 58°55'E
Mirshahdad 26°22'N 58°55'E
Mobarakabad 28°24'N 53°20'E
Mohammadabad 37°52'N 59°05'E
Morghak 29°07'N 57°54'E
Mozduran 36°09'N 60°35'E
Mozhnabad 34°07'N 60°06'E
Nabid 29°40'N 57°38'E
Nadushan 32°02'N 53°35'E
Naft-e Safid 31°40'N 49°17'E
Naftshahr 34°0'N 45°30'E
Nagineh 34°20'N 57°15'E
Nahavand 534°10'N 48°22'E
Nain 32°54'N 53°0'E
Najafabad 32°40'N 51°15'E
Nakhl-e Taqi 27°28'N 52°36'E
Namak Daryacheh-ye 34°30'N 52°0'E
Namak Kavir-e 34°30'N 57°30'E
Namakzar Daryacheh-ye 64°0'N 60°30'E
Naqqash 35°40'N 49°06'E
Nardin 37°03'N 55°59'E
Nasrabad 34°08'N 51°26'E
Nasrian-e Pain 32°52'N 46°52'E
Natanz 33°30'N 51°55'E
Nay Band, Bushehr 27°20'N 57°34'E
Nazik 39°01'N 45°04'E
Nehavand 35°56'N 49°31'E
Nehbandan 31°35'N 60°05'E
Neka 36°39'N 53°19'E
Neyriz 29°15'N 54°19'E
Neyshabur 36°10'N 58°50'E
Nik Pey 36°50'N 48°10'E
Nikshahr 26°15'N 60°10'E
Nir 38°02'N 47°59'E
Nosratabad 29°55'N 60°0'E
Now Shahr 36°40'N 51°30'E
Nowbaran 35°08'N 49°42'E
Nowghab 33°53'N 59°04'E
Nurabad 27°47'N 57°12'E
Orumiyeh 37°40'N 45°0'E
Orumiyeh Daryacheh-ye 37°50'N 45°30'E
Oshnoviyeh 37°02'N 45°06'E
oshtorinan 34°01'N 48°38'E
Parak 27°38'N 52°25'E
Parka Bandar 25°55'N 59°35'E
Paskuh 27°34'N 61°39'E
Patambar 29°45'N 60°17'E
Paveh 35°03'N 46°22'E
Pazanan 30°35'N 49°59'E
Persepolis 29°55'N 52°50'E
Pip 26°45'N 60°10'E
Pishin 26°06'N 61°47'E
Polan 25°30'N 61°10'E
Posht-e-Badam 33°02'N 55°23'E
Pugunzi 25°49'N 59°10'E
Puzeh Rig. 27°20'N 58°40'E
Qa'emabad 31°44'N 60°02'E
Qa'emshahr 36°30'N 52°53'E
Qa'emabad 31°44'N 60°02'E
Qa'emshahr 36°30'N 52°53'E
Qahremanshahr/Bakhtaran 34°23'N 47°0'E
Qajariyeh 31°01'N 48°22'E
Qapan 37°40'N 55°47'E
Qareh 39°25'N 47°22'E
Qareh Tekan 36°38'N 49°29'E
Qasr-e Qand 26°15'N 60°45'E
Qatlish 37°50'N 57°19'E
Qayen 33°40'N 59°10'E
Qazvin 36°15'N 50°0'E
Qeshlaq 34°55'N 46°28'E
Qeshm 26°55'N 56°10'E
Qeys 26°32'N 53°58'E
Qezel Owzen 36°45'N 49°22'E
Qojur 36°12'N 47°55'E
Qom 34°40'N 51°0'E
Qomsheh 32°0'N 51°55'E
Quchan 37°10'N 58°27'E
Qushchi 37°59'N 45°03'E
Qutiabad 35°47'N 48°30'E
Rabor 29°17'N 56°55'E
Rafsanjan 30°30'N 56°05'E
Rahjerd 34°22'N 50°22'E
Ramhormoz 31°15'N 49°35'E
Ramian 37°03'N 55°16'E
Ramsar 36°53'N 50°41'E
Ransa 33°39'N 48°18'E
Rapch 25°40'N 59°15'E
Rashmi 37°20'N 49°40'E
Rasht 37°20'N 104°09'E
Ravansar 34°43'N 46°40'E
Ravar 31°20'N 56°51'E
Rayen 29°34 'N 57°26'E
Razan 35°23'N 49°02'E
Remeshk 26°55'N 58°50'E
Resht/Rasht 37°20'N 49°40'E
Ray 35°35'N 51°25'E
Rezvan 27°34'N 56°06'E
Robat Sang 35°35'N 59°10'E
Rowan 35°8'N 48°51'E
Rud Sar 37°8'N 50°18'E
Sabzevar 36°15'N 57°40'E
Sabzvaran 28°45'N 57°50'E
Safid Rud 37°23'N 50°11'E
Sahneh 34°29'N 47°41'E
Salamatabad 35°39'N 47°50'E
Salmas 38°11'N 44°47'E
Saqqez 36°15'N 46°20'E
Sar Dasht 32°32'N 48°52'E
Sarab 37°55'N 47°40'E
Sarbisheh 32°30'N 59°40'E
Sarduiyeh/Dar Mazar 29°14'N 57°20'E
Sari 36°.0'N 53°4'E
Sarvestan 29°20'N 53°10'E
Saveh 35°2'N 50°20'E
Sedeh Khorasan 30°45'N 82°11'E
She Konj, 30°6'N 57°30'E
She Qal'eh 33°40'N 58°24'E
Semnan 36°0'N 54°0'E
Sena 28°27'N 51°36'E
Sepidan 30°20'N 52°5'E
Sirdan 36°39'N 49°12'E
Sirri 25°55'N 54°32'E
Sistan va Baluchestan 27°0'N 62°0'E
Sivand 30°5'N 82°55'E
sogar 25053'N 58°6'E
Soh 33°26'N 51°27'E
Soltanabad, Khorasan 34°13'N 59°58'E
sorkh, Kuh-e 35°40'N 58°30'E
Surmaq 31°3'N 52°48'E
Tabas, Khorasan 32°48'N 60°12'E
Tabasin 31°12'N 57°54'E
Tabriz 38°7'N 46°20'E
Tafresh 34°45'N 49°57'E
Taft 31°45'N 54°14'E
Taftan Kuh-e 28°40'N 61°0'E
Taheri 27°43'N 52°20'E
Tahrud 29°26'N 57°49'E
Tajabnad 30°2'N 54°24'E
Talesh 37°58'N 48°58'E
Tang Ra's-e 25°21'N 59°52'E
Tarom 28°11'N 55°46'E
Tehran 35°44'N 51°30'E
Tiran 32°45'N 51°8'E
Tonekabon 36°45'N 51°12'E
Torbat-e Jam 35°16'N 60°35'E
Torud 35°25'N 55°5'E
Tuleh 34°35'N 52°33'E
Turan 35°39'N 56°42'E
Varzaneh 32°25'N 52°40'E
Vashut/Khash 28°15'N 61°15'E
Veys 31°30'N 49°0'E
Yasuj 30°31'N 51°31'E
Yazd 32°0'N 55°0'E
Yazd-e Khvast 31°31'N 52°7'E
Zabol 31°0'N 61°32'E
Zaboli 27°10'N 61°35'E
Zahedan Fars 28°46'N 53°52'E
Zafarqand 33°11'N 52°29'E
Zaghen 33°30'N 48°42'E
Zahedian Fars 28°46'N 53°52'E
Zangabad 38°26'N 46°44'E
Zanjan 37°8'N 47°47'E
Zarand,kerman 30°46'N 56°34'E
Zareh 35°7'N 79°9'E
Zarneh 32°46'N 54°37'E
Zavareh 33°29'N 52°28'E
Ziaran 36°7'N 50°32'E
Zuzan 34°22'N 59°53'E

 

 

سایت نجوم ایران