سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: محاسبه گر تلسکوپ


ابزار نجومی: محاسبه گر تلسکوپ

'محاسبه گر تلسکوپ' یک ابزار تعاملی است که برای پاسخ گویی به سوالات معمول پیرامون عملکرد تلسکوپ با توجه به تغییر چشمی ها و لوازم جانبی طراحی شده است. 

 

 

راهنمای استفاده : بخش های  Scope aperture (گشادگی دید) ، Scope focal ratio ( نسبت کانونی میدان دید) ، Eyepiece focal length (فاصله کانونی چشمی)، Eyepiece apparent field (محدوده قابل رویت چشمی)، Barlow lens (لنز بارلو)، Focal reducer (کاهنده کانونی) را بر اساس اعداد دلخواه تنظیم و بر روی گزینه Click to perform calculation  کلیک نمایید. مشاهده می کنید که با تغییر پارامترها، عملکرد تلسکوپ نتایج مختلفی را نشان خواهد داد. 

 

نتایج نهایی بدست آمده برای تلسکوپ بر اساس این معیارها می باشد:

Focal Length = فاصله کانونی

Magnification = درشت نمایی

True Field of View = میدان دید واقعی 

Exit Pupil = مردمک خروجی (دیافراگم مجازی در یک سیستم نوری)

Theoretical Resolving Power = قدرت تحلیل تئوریک

Approximate Limiting Magnitude of Telescope = محدوده روشنایی قابل تشخص توسط تلسکوپ (به صورت تقریبی) 

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران