مقالات همه مقالات


امواج گرانشی

در سال ۱۶۶۵ سر ايزاك نيوتن قانون جاذبه ي عمومي را وضع كرد و درست ۲۵۰سال بعد دانشمند همه ي دوران فيزيك آلبرتاينشتين قوانين گرانش را توسعه داد و اصلاح كرد . در سال هاي نيوتون فضا و زمان مطلق فرض مي شد و دانشمندان آن زمان فكر مي كردند كه با اين قوانين نيوتني مي توان تمام
پديده هاي فيزيك را شرح داد . ولي پس مدتي مشخص شد كه واقعا" اين چنين نيست . در سال ۱۹۰۵ آلبرت اينشتين فضا و زمان را پيوسته فرض كرد به طوري كه يك بافت را به وجود مي آورند درست همانند تار و بود قالي كه در هم جفت مي شوند .

ادامه مطلب ...
 
صفحه 12 از 12