مقالات همه مقالات حلقه انیشتین چیست؟


حلقه انیشتین چیست؟

شايد تا به امروز تصاويري مشاهده كرده باشيد مانند آن چيزي است كه در شكل روبرو مشاهده   مي كنيد.در اين تصوير يك حلقه نوراني را مي توانيد مشاهده كنيد كه به دور يك ستاره بسيار دور وجود دارد.شايد در نگاه اول فرض كنيد اين يك سحابي باشد،اما اگر كمي اطلاعات داشته باشيد، در حال حاضر در حال مشاهده نور ستاره اي در پشت ستاره جلويي هستيد.شايد بپرسيد چنين چيزي امكان ندارد،چرا كه نور ستاره نقطه اي است نه حلقه اي!اما با خواندن قسمت بعد مي توانيد به اين پرسش پي ببريد.

 Einstein Ring چگونه بوجود مي آيد؟

طبق نظريه نسبيت انيشتين نور در نزديكي يك ميدان گرانشي از مسير خود كه يك خط مستقيم است منحرف مي شود.حال ما مي خواهيم اين نظريه را در مورد ستارگان بررسي كنيم.ابتدا يك ستاره را در نظر مي گيريم كه چندين سال نوري از ما فاصله دارد.اگر در بين راه اين ستاره هيچ جرمي وجود نداشته باشد،ستاره دقيقا در محل واقعي خود در آسمان قرار خواهد داشت.اما بعضي ستارگان جلوي ديگر ستارگان قرار دارند و مانع از اين مي شود كه نور ستاره پشتي به ما برسد.اما ما مي توانيم وجود ستاره اي را در پشت آن تشخيص دهيم.دليل آن است كه نور رسيده از ستاره α كه در پشت ستاره β قرار دارد قبل از رسيدن به ما توسط ميدان گرانشي ستارهβ انحنا پيدا مي كند و از مسير مستقيم خود كه يك خط صاف است، منحرف مي شود.به اين ترتيب ما مي توانيم ستاره اي كه در پشت ستاره اي ديگر قرار دارد را مشاهده كنيم،فقط با اين تفاوت كه آن ستاره را در محل اصلي خودش در عالم نمي بينيم!در ضمن در اين مثال به ستاره β « لنز» گفته مي شود.

تصوير شماره 3

حال به شكل شماره 2 مراجعه مي كنيم.در اين شكل لنز يك كهكشان در نظر گرفته شده است.در قسمت بالاي تصوير نمايي را از چگونگي ايجاد Einstein Ring نشان مي دهد.همانطور كه مي بينيد پديده Einstein Ring (حلقه كامل) زماني روي  مي دهد كه زمين ، لنز و ستاره در يك راستا قرار بگيرند. فهميديم Einstein Ring زماني تشكيل مي شود كه زمين،لنز و ستاره در يك خط راست قرار بگيرند،حالا ما در نظر مي گيريم كه زمين و لنز در يك خط راست باشند اما ستاره با اين دو عضو يك خط راست را تشكيل ندهد و بسيار كم منحرف شده باشد.در اين صورت هنوز هم پر تو هاي نور ستاره توسط لنز انحنا پيدا مي كند،ولي تشكيل Einstein Ring را نمي دهد و تشكيل يك،دو و يا چندين تصوير ظاهري از ستاره مي دهد.

حلقه ناكامل

در بعضي از تصوير ها مشاهده مي نماييم كه Einstein Ring كامل نيست، بلكه حلقه اي نيمه و يا تكه اي دارد.دليل قطعي اين پديده به نظر بسياري از دانشمندان نحوه قرار گيري سه جرم زمين،لنز و ستاره مي باشد.بطوري كه ستاره در يك خط مستقيم قرار ندارد،اما آنقدر هم منحرف نيست كه حلقه تشكيل نشود.به همين دليل حلقه اي كه تشكيل مي شود يا نيم حلقه است يا تكه تكه.البته نظريه هاي ديگري هم پيشنهاد شده است ، اما قانع ترين آنها همين دليل است.

www.dezsky.blogfa.com