نرم افزار Scope Calculator

این نرم افزار یک ماشین حساب نجومی است که به محاسبه و مقایسه مواردی از قبیل میدان دید، بزرگنمایی، خروجی انواع عدسی ها و چشمی ها در تلسکوپ های مختلف می پردازد.

 

منبع : سایت نجوم ایران