دیکشنری آ آنتن (antenna)


آنتن (antenna)

آنتن، نوعي سيم به شكل ميله يا صفحه كوچك است كه براي انتقال يا گرفتن سيگنال‌هاي راديويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اگر آنتن متصل به يك فرستنده باشد، جريان‌هاي الكتريكي در آن آنتن ايجاد مي‌شود. اين آنتن امواج راديويي را درون فضا مي‌فرستد. اگر آنتن متصل به يك گيرده باشد، امواج راديويي دريافتي از فضا، جريان الكتريكي در آن ايجاد مي‌كنند. اين امواج توسط گيرنده جذب مي‌شوند.

يك آنتن را مي‌توان آريل (هوايي) ناميد.

منبع :  www.noojum.com