دیکشنری آ آیو (Io)


آیو (Io)

آیو نام یکی از 16 قمر سیارۀ مشتری است. این قمر یکی از اقمار گالیله ای است. آیو دومین قمر نزدیک به مشتری است. آیو از نظر اندازه تقریباً همان اندازۀ  قمر زمین است.

در یک تلسکوپ، سطح آیو پوشیده شده از لکه های تاریک و روشن به نظر می رسد.

منبع :  www.noojum.com