دیکشنری ا ارتباط بالا (uplink)


ارتباط بالا (uplink)

ارتباط بالا، توصیف فرستادن اطلاعات از زمین به فضاپیما یا ماهوارۀ ارتباطی است.

ایستگاه زمینی از طریق ارتباط بالا به ماهواره اطلاع داد که دوربین را روشن کند.

منبع :  www.noojum.com