دیکشنری ا ارتفاع (altitude)


ارتفاع (altitude)

ارتفاع، واژه‌اي براي توصيف فاصله يك شيء در بالا يا پايين افق در فضاست كه با زاويه اندازه‌گيري مي‌شود. ستاره‌اي كه در بالاي سر ما واقع شده است، ارتفاعي معادل 90 درجه دارد.

از ارتفاع همچنين براي توصيف فاصله يك ماهواره مصنوعي در كيلومتر بالاتر از سطح زمين استفاده مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com