دیکشنری ا ارتباط پايين (downlink)


ارتباط پايين (downlink)

ارتباط پايين فرآيند فرستادن اطلاعات از يك فضاپيما يا ماهواره ارتباطي به زمين را توصيف مي‌كند.

فضانوردان از ارتباط پايين براي گزارش دادن آزمايش‌ها استفاده كردند.

منبع :  www.noojum.com