دیکشنری ب بيضي (ellipse)


بيضي (ellipse)

يك بيضي، شكلي بيضوي است. اجرام در مدار، مسيري بيضوي در پيش مي‌گيرند.

مدار زمين به دور خورشيد يك بيضي است.

منبع :  www.noojum.com