دیکشنری پ پلاسما (phasma)


پلاسما (phasma)

پلاسما نامی است که به یک ابر گازی که دارای یون و الکترون آزاد می باشد، داده شده است.

پلاسما بار الکتریکی زیادی ندارد ولی یک هادی خوب برای الکتریسیته می باشد.

منبع :  www.noojum.com