دیکشنری پ پرواز فضایی (spaceflight)


پرواز فضایی (spaceflight)

پرواز فضایی، توصیف سفر کردن در فضا است. اولین انسانی که به فضا پرواز کرد، کیهان نوردی از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1961 میلادی بود. از آن پس چندین پرواز فضایی صورت گرفت. به طور مثال مأموریت آپولو به ماه و آزمایش در ایستگاه فضایی میر را می توان نام برد. پرواز فضایی همچنین توصیف پرتاب هر وسیله ای است در فضا که به زمین باز می گردد یا به دور ماه یا سیارات سیر می کند.

مدت زمانی طولانی پیش از این اولین فضاپیما پرتاب گردد، مردم قادر به تصور کردن پرواز فضایی بودند.

منبع :  www.noojum.com