دیکشنری ت تداخل سنج خط مبناي بسيار طولاني (VLBI)


تداخل سنج خط مبناي بسيار طولاني (VLBI)

تداخل سنج خط مبناي بسيار طولاني،  (Very long baseline interferometry) نوعي تداخل سنج راديويي است اين روش در آنتن هاي راديويي كه با فاصله هاي زياد از يكديگر قرار دارند استفاده مي‌نمايد. هر ايستگاه راديويي نواري از تپ هاي راديويي مي‌سازد و اين تپ ها را با دقت بسيار، زمان بندي مي‌كند. تمام اين نوارها جمع‌آوري مي‌شوند و از طريق يك گيرنده اجرا مي‌گردند؛ سپس اين اطلاعات مي‌توانند مورد مطالعه واقع شوند.

تداخل سنج خط مبناي بسيار طولاني توانست راديو تلسكوپي به اندازه زمين درست كند.

منبع :  www.noojum.com