دیکشنری ت تربیع اول (first quarter)


تربیع اول (first quarter)

تربیع اول، یکی از حالت های ماه است. تربیع اول مدت زمان بین هلال ماه و قرص ماه است؛ وقتی که نیمی از قرص کامل ماه قابل رؤیت باشد. تربیع اول در هنگامی دیده می شود که ماه در حالت فزاینده است.

در آسمان صاف آن ها توانستند تربیع اول ماه را رؤیت کنند.

منبع :  www.noojum.com