دیکشنری ت تشعشعات مادون قرمز (infra – red radiation)


تشعشعات مادون قرمز (infra – red radiation)

تشعشعات مادون قرمز عبارتی است که نوعی خاصی از امواج الکترومغناطیسی را توصیف می کند. طول موج نورهای مادون قرمز از طول موج نور مرئی بیشتر است و ما قادر به دیدن آنها نیستیم. تشعشعات مادون قرمز می توانند بر روی یک فیلم با یک دوربین مخصوص ضبط گردند.

تشعشع مادون قرمز قسمتی از طیف الکترومغناطیسی است که امواج رادیویی را نیز در برمی گیرد.

منبع :  www.noojum.com