دیکشنری ت تشعشع (radiation)


تشعشع (radiation)

1- تشعشع، توصیف چگونگی حرکت کردن انرژی به صورت امواج در فضاست. نور و حرارت و دیگر اشکال انرژی الکترومغناطیسی  همگی توسط تشعشع سیر می کنند. تشعشع خورشید زمین را گرم می کند.

2- تشعشع نوعی انرژی است که به صورت امواج حرکت می کند.

امواج رادیویی نمونه ای از تشعشع می باشند.

منبع :  www.noojum.com