دیکشنری ت تلسکوپ انعکاسی (reflecting telescope)


تلسکوپ انعکاسی (reflecting telescope)

تلسکوپ انعکاسی، تلسکوپی است که نور را به وسیلۀ یک آینه متمرکز می کند. نور از میان مجموعه ای از عدسی ها منعکس می شود تا به چشمی یا یک صفحۀ نمایش برسد.

بزرگترین تلسکوپ های دنیا، تلسکوپ انعکاسی هستند.

منبع :  www.noojum.com