دیکشنری ت تلستار (Telstar)


تلستار (Telstar)

تلستار، مجموعه ای از ماهواره های ارتباطی بود که به وسیلۀ ایالات متحده امریکا از سال 1962 تا 1965 میلادی پرتاب گردیدند. این مجموعه قادر بود برای اولین بار تصاویر زندۀ تلویزیونی را از آن طرف اقیانوس اطلس ارسال نماید. تلستار همچنین می توانست مکالمات تلفنی را کنترل نماید. این عمل پیشرفت عظیمی در مخابرات بود. تلستار هر سه ساعت یک بار به دور زمین می گردد. این بدان معنی است که تلستار همیشه از ایستگاه های زمینی تحت تعقیب است.

بعداً چهار ماهوارۀ تلستار دیگر به فضا پرتاب شد. همۀ آن ها تحت مالکیت خصوصی بودند.

تلستار می توانست تا حدود 600 مکالمۀ تلفنی را همزمان کنترل نماید.

منبع :  www.noojum.com