دیکشنری ث ثور (Thor)


ثور (Thor)

ثور نام یک راکت بود. این راکت یک راکت نظامی بود که در مجموعه ای از اقدامات توسط ایالات متحده امریکا برای رسیدن به ماه در سال 1958 میلادی با دو راکت دیگر ترکیب شده بود. هیچ یک از این اقدامات برای فرستادن راکت به ماه موفق نشد. یکی از اقدامات اخیر این مجموعه که امروزه پایونیر خوانده می شود، توانست از کنار ماه بگذرد. پایونیر از راکت ثور استفاده نکرد.

سه بار برای رسیدن به ماه از راکت ثور استفاده شد.

منبع :  www.noojum.com