دیکشنری ج جهان نوسان کننده (oscillating universe)


جهان نوسان کننده (oscillating universe)

جهان نوسان کننده نامی است که اخترشناسان به نظریه ای که به آنچه جهان شبیه آن است، داده اند. بر طبق این نظریه، جهان به صورت موجی، بیش از میلیاردها سال بزرگتر و کوچکتر شده است. جهان نوسان کننده گاهی نیز جهان چرخه ای خوانده می شود.

طبق نظریۀ جهان نوسان کننده، هم اکنون جهان در حال گسترش است.

منبع :  www.noojum.com