دیکشنری چ چشم غیر مسلح (naked eye)


چشم غیر مسلح (naked eye)

چشم غیر مسلح، نحوۀ دیدن اجرام بدون کمک تلسکوپ یا دوربین دو چشمی را توصیف می کند. اجرامی که در فضا با چشم غیر مسلح قابل رؤیت هستند، با نگاه کردن به آسمان در یک شب صاف به آسانی دیده می شوند.

میلیون ها ستاره با چشم غیرمسلح دیده می شوند.

منبع :  www.noojum.com