دیکشنری چ چرخش (حرکت وضعی) (rotation)


چرخش (حرکت وضعی) (rotation)

چرخش، حرکت چرخشی اجسام را حول محور خود توصیف می کند.

یک چرخش کامل زمین هر روز یک بار اتفاق می افتد.

منبع :  www.noojum.com