دیکشنری خ خطوط طیفی (spectral lines)


خطوط طیفی (spectral lines)

خطوط طیفی خطوطی هستند که به هنگام تجزیه نور ستارگان در طیف ظاهر می شوند. هنگامی که نور ستارگان از لایه های خنک تر جو خارجی ستاره می گذرد، برخی تشعشات آن گرفته شده یا جذب می شود. این تشعشعات توسط مواد شیمیایی جذب می گردد. این طول موج حذف شده مانند خطوط سیاهی در طیف ظاهر می گردد. دانشمندان می توانند از حالت خطوط طیفی بگویند که چه نوع مواد شیمیایی در جو ستاره وجود دارد.

خطوط طیفی وجود کلسیم در جو ستاره را نشان داد.

منبع :  www.noojum.com