دیکشنری خ خورشید (Sun)


خورشید (Sun)

خورشید یک ستارۀ کوتوله زرد است. این ستاره یک توپ از گاز هیدروژن و هلیم  داغ است. در هستۀ خورشید، هیدروژن توسط همجوشی هسته ای به هلیم تبدیل می گردد. همجوشی هسته ای مقادیر زیادی انرژی حرارتی تولید می کند. مقدار این انرژی حرارتی از لایه های هیدروژن به طرف سطح خورشید یا فتوسفر زیادتر می شود. سطح خورشید توسط  لکه های خورشیدی، شراره ها و زبانه ها بسیار فعال است. قسمت خارجی خورشید تاج خورشیدی می باشد. تشعشعات الکترو مغناطیسی، جریان هایی را از تاج خورشیدی رو به  فضا ایجاد می کنند.

خورشید هر 27 روز یکبار حول خود می گردد.

منبع :  www.noojum.com