دیکشنری د دلتا (Delta)


دلتا (Delta)

دلتا نام مجموعه‌اي راكت‌هاي بسيار موفق است. اين راكت‌ها در ايالات متحده امريكا ساخته شده و توسط ناسا پرتاب گرديده‌اند. اولين پرتاب اين راكت‌ها، دلتا B در سال 1962 ميلادي بود. دلتا يك وسيله پرتابي با وزن متوسط است. آخرين موشك دلتا 2 قادر به حمل بار بين 175/3 تن تا 039/5 تن به مدار زمين است.

راكت دلتا براساس راكت تور ساخته شده بود.

منبع :  www.noojum.com