دیکشنری ر ربع سوم (third quarter)


ربع سوم (third quarter)

ربع سوم، یکی از حالت های ماه است. این حالت بین ماه نو و ماه کامل، هنگامی که نیمی از سطح ماه قابل رؤیت است، دیده می شود. ربع سوم هنگامی دیده می شود که ماه در حال کاهش است.

ربع سوم همچنین ربع آخر نیز خوانده می شود.

منبع :  www.noojum.com