دیکشنری س سنبله (عذرا) (Virgo)


سنبله (عذرا) (Virgo)

سنبله يا عذرا يك صورت فلكي در منطقه البروج است. سبنله دومين صورت فلكي از نظر بزرگي در آسمان است. سنبله در راستاي استواي سماوي قرار دارد، بنابراين هم از نيمكره شمالي و هم از نيمكره جنوبي قابل رويت مي‌باشد. اين صورت فلكي داراي يك ستاره دوتايي با قدر اول مي باشد.

خوشه‌اي بزرگ از كهكشان‌ها در صورت فلكي سنبله قرار دارد.

منبع :  www.noojum.com