دیکشنری س ستاره بارنارد (Barnard's Star)


ستاره بارنارد (Barnard's Star)

ستاره بارنارد، يك ستاره كوتوله قرمز كوچك در صورت فلكي حوا يا مار افساي است. اين ستاره با چشم غير مسلح ديده نمي‌شود. ستاره بارنارد فقط 6 سال نوري با ما فاصله دارد. اين ستاره چهارمين ستاره نزديك به خورشيد است و نزديكترين ستاره به آن پس از آلفا قنطورس مي‌باشد.

بعضي دانشمندان بر اين باورند كه ستاره بارنارد دو سياره دارد.

منبع :  www.noojum.com