دیکشنری س ستاره كربن (carbon star)


ستاره كربن (carbon star)

ستاره كربن يكي از گروه‌هاي كمياب ستارگان غول قرمز است كه دماي سطحي پايين حدود 2500 درجه كلوين دارند. در اين نوع ستارگان، عناصر كربن و ليتيوم به ميزان زياد وجود دارد و اكسيژن آنها كم است. ستاره‌هاي كربن از نوع ستاره‌هاي c شناخته شده‌اند.

ستاره‌هاي كربن در كهكشان راه شيري كميابند.

منبع :  www.noojum.com