دیکشنری س سحابي دمبل (Dumb-bell nebula)


سحابي دمبل (Dumb-bell nebula)

سحابي دمبل، يك سحابي است كه در صورت فلكي ثعلب (روباه) پيدا شده است. سحابي دمبل شكلي شبيه يك ساعت شني دارد. سرتاسر اين سحابي حدود يك سال نوري است.

سحابي دمبل 700 سال نوري از خورشيد فاصله دارد.

منبع :  www.noojum.com