دیکشنری س سحابي عقاب (Eagle nebula)


سحابي عقاب (Eagle nebula)

سحابي عقاب، يك سحابي است كه در صورت فلكي حيه در مار افساي (حوا) پيدا شده است. اين سحابي شامل يك خوشه ستاره‌اي مي‌باشد. اين ستارگان به نظر مي‌رسد ستارگان جواني باشند كه شايد دو ميليون سال عمر دارند. سحابي عقاب يك سحابي گسيلي (نشري) است.

سحابي عقاب 5500 سال نوري از زمين فاصله دارد.

منبع :  www.noojum.com