دیکشنری س سحابی گازی (gaseous nebula)


سحابی گازی (gaseous nebula)

سحابی گازی یک ابر روشن از گاز است که در فضا یافت می شود. این نوع سحابی می تواند یک سحابی گسیلی یا یک صحابی بازتابنده باشد.

هر سحابی می تواند تحت عنوان یک سحابی گازی شکل توصیف شود.

منبع :  www.noojum.com