دیکشنری س سیارۀ درونی (inner planet)


سیارۀ درونی (inner planet)

سیارۀ درونی یکی از چهار سیاره موجود در منظومۀ شمسی است و نزدیکتر به خورشید می باشند. سیارات درونی عبارتند از: عطارد، زهره، زمین و مریخ. عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید، نسب به دیگر سیارات است. بعد از آن به ترتیب زهره، زمین و مریخ قرار دارند.

از چهار سیاره درونی، مریخ دورترین سیاره از خورشید است.

منبع :  www.noojum.com