دیکشنری س سطح قمری (lunar Surface)


سطح قمری (lunar Surface)

سطح قمری همان سطح ماه است. کوه ها و دره های سطح ماه، اشکال تاریکی به وجود می آورند که ما آنرا «انسان در ماه» می نامیم.

تحقیقات قمری نشان داده اند که سطح ماه صخره است.

منبع :  www.noojum.com