دیکشنری س سحابی روسِت (Rosette nebula)


سحابی روسِت (Rosette nebula)

سحابی روست، یک ابری گاز و غبار است که قسمتی از کهکشان ما محسوب می گردد.

سحابی روست به قدری درخشان و نزدیک به زمین است که با یک تلسکوپ نوری رؤیت  می گردد.

منبع :  www.noojum.com