دیکشنری ش شمارش معكوس (countdown)


شمارش معكوس (countdown)

شمارش معكوس، مراحل پله به پله قبل از خيزش يك راكت يا فضاپيماست. شمارش معكوس همچنين توصيف شمارش معكوس زمان باقي مانده قبل از پرواز تا صفر است. زمان پرواز با حرف T شناخته مي‌شود. شمارش معكوس 2-T دقيقه بدين معني است كه دو دقيقه تا زمان پرواز وقت باقي مانده است.

وقتي كه شمارش معكوس به صفر مي‌رسد، راكت از سكوي پرتاب بلند مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com