دیکشنری ش شهاب سنگ (سنگ آسمانی) (meteorite)


شهاب سنگ (سنگ آسمانی) (meteorite)

شهاب سنگ قطعه ای ماده است که از فضا می آید. شهاب سنگ به حدی بزرگ است که بدون این که به طور کامل در جو بسوزد، به زمین می رسد. شهاب سنگ ها ممکن است از سنگ، آهن یا مخلوطی از این دو تشکیل شده باشند. اکثر شهاب سنگ ها از تکه سنگ های کوچک، بزرگتر نیستند، ولی شهاب سنگی در سال 1908 میلادی در سیبری سقوط کرد، وزنی حدود صدها تن داشت. این شهاب سنگ گودالی عمیق به وجود آورد.

دنبالۀ سوزان یک شهاب سنگ در طول آسمان یک گوی آتشین نامیده می شود.

منبع :  www.noojum.com