دیکشنری ش شعرای شامی (Procyon)


شعرای شامی (Procyon)

شعرای شامی یکی از درخشانترین ستارگان آسمان شب است. شعرای یکی از ستارگان آسمان شب است. شعرای شامی یکی از ستارگان کلب اصغر (سگ کوچک) است که در نزدیکی صورت فلکی جبار (شکارچی) می باشد.

 

شعرای شامی از نظر درخشانی هشتمین ستاره است که از هر جای زمین رؤیت می گردد.

منبع :  www.noojum.com