دیکشنری ش شراره خورشیدی (solar flare)


شراره خورشیدی (solar flare)

شراره های خورشیدی، فوران های انرژی در سطح خورشید می باشند. به نظر می رسد که آنها با لکه های خورشیدی در ارتباط باشند. یک شراره، انفجاری است که دقایق کمی به طول می انجامد. اشعه X و امواج رادیویی از شراره ها به بیرون داده می شوند.

شفق های قطبی که از روی زمین دیده می شوند، مربوط به شراره ها هستند.

منبع :  www.noojum.com