دیکشنری ص صفر مطلق (absolute zero)


صفر مطلق (absolute zero)

 

 

صفر مطلق، پايين‌ترين حد دماي ممكن است. صفر مقياس دماي مطلق است كه از واحد كلوين براي اندازه‌گيري آن استفاده مي‌كنند. صفر كلوين به وسيله دانشمندان به صورت Ok نوشته ميشود. صفر مطلق دمايي است كه در آن حركت اتم‌ها و مولكول‌ها متوقف مي‌شود. (البته در صفر مطلق حركت اتم ها و مولكولها متوقف نمي‌شود و دماي ذوب يخ نيست، بلكه دماي نقطه سه گانه است).

در مقياس سلسيوس، صفر مطلق 16/273 درجه زير دماي ذوب يخ خالص يا دماي 16/273- درجه سلسیوس مي‌باشد.

منبع :  www.noojum.com