دیکشنری ص صور فلكي نيمكره جنوبي (CSH)


صور فلكي نيمكره جنوبي (CSH)

صور فلكي نيمكره جنوبي Constellations of the southern hemisphere))

 آن دسته از صور فلكي هستند كه از هر نقطه در جنوب استواي زمين ، قابل رويت مي‌باشند. يك صورت فلكي گروهي از ستارگان است. اين گروه ستارگان شكل‌هايي را در آسمان شب درست مي‌كنند. در نيمكره جنوبي 51 صورت فلكي وجود دارد.

صور فلكي نيمكره جنوبي شامل صورت فلكي صليب جنوبي و صورت فلكي شجاع، كوچكترين و بزرگترين صور فلكي هستند.

منبع :  www.noojum.com