دیکشنری ط طلوع خورشید (sunrise)


طلوع خورشید (sunrise)

طلوع خورشید، زمانی است که لبه یا کناره های خورشید در هنگام بالا آمدن خورشید در آسمان از افق نمایان می گردد. زمین هر 24 ساعت یک بار حول محور خود می گردد. تقریباً در نصف این مدت زمان قسمتی از زمین پشت به نور خورشید قرار دارد. این قسمت در حال طی کردن شب است. همانطور که زمین به چرخش خود ادامه می دهد، نواحی تاریک کره زمین رو به نور خورشید قرار می گیرد. این زمانی است که طلوع خورشید قابل مشاهده می باشد.

او صبح زود به منظور دیدن طلوع خورشید، از خواب بیدار شد.

منبع :  www.noojum.com