دیکشنری ع عطارد (Mercury)


عطارد (Mercury)

عطارد سیاره ای در منظومۀ شمسی است. عطارد دومین سیارۀ کوچک و نزدیکترین سیاره به خورشید است. برای سال های متمادی اطلاعات راجع به عطارد بسیار کم بود. مدار عطارد به قدری به خورشید نزدیک است، که دیدن آن با تلسکوپ برای اخترشناسان مشکل است. در سال 1974 و 1975 میلادی فضاپیمای مارینر 10 سه بار از فراز عطارد گذشت. این فضاپیما تصاویری از عطارد تهیه نمود که نشان داد سطح آن صخره ای با تعدادی گودال است. عطارد جوی بسیار رقیق دارد که تقریباً از گاز هلیم تشکیل شده است. دانشمندان معتقدند که مرکز عطارد یک هستۀ عظیم آهنی است. حیات در عطارد وجود ندارد.

عطارد بسیار آهسته حول محور خود می چرخد.

منبع :  www.noojum.com