دیکشنری ف فرسايش (ablation)


فرسايش (ablation)

منظور از فرسايش، ذوب شدن يا بخار شدن لايه هاي بالايي يك شيء مانند يك فضاپيما يا يك شهاب سنگ است. هنگامي اين اتفاق مي‌افتد كه شيء با سرعت بسيار زياد وارد جو زمين شود. فرآيند فرسايش، بخشي از حرارت ايجاد شده بوسيله اصطكاك را مصرف مي‌كند. فرسايش سپر حرارتي يك فضاپيما، مانع از سوختن آن به هنگام بازگشت به جو زمين مي‌شود.

لايه بيروني فضاپيماي وستوك 1 به منظور حفظ فضاپيما در برابر فرسايش در هنگام بازگشت، مانند يك سپر حرارتي طراحي شده بود. 

منبع : www.noojum.com