دیکشنری ف فراكهكشاني (extragalactic)


فراكهكشاني (extragalactic)

فراكهكشاني، توصيف هر چيز در ماوراء كهكشان راه شيري است.

كهكشان آندرومدا فراكهكشاني است.

منبع :  www.noojum.com